Các chủ đề cần nghiên cứu khi bạn là front end dev mới tốt nghiệp

Tập trung vào các chủ đề và chi tiết sau

 1. HTML
  1. Sử dụng HTML editor phổ biến như visual studio code
  2. Đăng nhập và dùng được các chức năng đồng bộ như github
  3. Sử dụng thành thạo các tag cơ bản như div, h1, h2, h3 và span…
  4. Phân biệt class và id
 2. CSS
  1. Thành thạo các attribute CSS cơ bản
  2. Biết cách inspect, đọc css attribute từ browser
  3. Biết cách select đúng phần tử
 3. Javascript
  1. Cơ bản: khai báo biến, lệnh if, lệnh for
  2. Nâng cao: tìm hiểu library JQuery
  3. Các hàm khi thực hiện javascript
  4. Các action của Javascript
  5. Các toán tử liên quan browser như log, sessionStorage…

Nâng cao

 1. Domain
 2. Hosting
 3. Email
 4. Database MySQL

Phục vụ Công việc front-end

 1. Figma
 2. Canva
 3. Nén hình từ JPG PNG sang webp
 4. Cache
 5. Cloudflare Masked IP
 6. Layout, font chữ, màu sắc