< Back to Code

Tab change automatically with the button index click

				
					  <div style="padding: 20px">
   <a class="btn">Button</a>
   <a class="btn">Button</a>
   <a class="btn">Button</a>
   <a class="btn">Button</a>
   <a class="btn">Button</a>
   <a class="btn">Button</a>
  </div>

  <div>
   <div class="tab">tab content</div>
   <div class="tab">tab content</div>
   <div class="tab">tab content</div>
   <div class="tab">tab content</div>
   <div class="tab">tab content</div>
   <div class="tab">tab content</div>
  </div>

  <script>
   $(document).ready(function () {

    $(".btn").click(function () {
     var indexbtn = $(this).index();
     console.log("button index:" + $(this).index());
     $(".tab, .btn").removeClass("selected");
     $(".tab").eq(indexbtn).addClass("selected");
     $(".btn").eq(indexbtn).addClass("selected");
    });
   });
  </script>

  <style>
   .btn {
    border: 1px solid;
    padding: 10px;
   }
   .btn.selected {
    background: red;
   }
   .tab {
    background: #ccc;
    padding: 100px;
    opacity: 0.5;
   }
   .tab.selected {
    opacity: 1;
   }
  </style>
				
			
tab content
tab content
tab content
tab content
tab content
tab content

© Copyright by JAYbranding – All rights reserved.

Chúng tôi mong muốn tư vấn chi tiết hơn cho quý khách.
Vui lòng nhập thông tin để nhận tự vấn