Tab change automatically with the button index click

				
					  <div style="padding: 20px">
   <a class="btn">Button</a>
   <a class="btn">Button</a>
   <a class="btn">Button</a>
   <a class="btn">Button</a>
   <a class="btn">Button</a>
   <a class="btn">Button</a>
  </div>

  <div>
   <div class="tab">tab content</div>
   <div class="tab">tab content</div>
   <div class="tab">tab content</div>
   <div class="tab">tab content</div>
   <div class="tab">tab content</div>
   <div class="tab">tab content</div>
  </div>

  

  <style>
   .btn {
    border: 1px solid;
    padding: 10px;
   }
   .btn.selected {
    background: red;
   }
   .tab {
    background: #ccc;
    padding: 100px;
    opacity: 0.5;
   }
   .tab.selected {
    opacity: 1;
   }
  </style>
				
			
tab content
tab content
tab content
tab content
tab content
tab content

Chúng tôi mong muốn tư vấn chi tiết hơn cho quý khách.
Vui lòng nhập thông tin để nhận tự vấn