Business

Business

Leverage GPT Chatbot to improve business efficiency

Chatbot GPT (Generative Pre-trained Transformer) là một công nghệ AI được đào tạo để tạo ra các câu trả lời đáp ứng cho các câu hỏi của người dùng. Điều này đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam áp dụng nó để tăng cường khả năng

What are Celebrities?
Business

What are Celebrities?

Trong cuộc sống hiện đại, những người nổi tiếng, những người có tầm ảnh hưởng rộng lớn đang ngày càng trở nên quan trọng hơn. Họ được gọi là celeb, một khái niệm phổ biến được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giải trí đến thời trang.

© Copyright by JAYbranding – All rights reserved.

We would like to advise you in more detail.
Please enter information to receive a consultation