• Tên dự án: Ucreative – Đơn vị thiết kế phần mềm, dịch vụ quảng cáo
  • Chức năng chính:  Trình bày các thiết kế phần mềm, dịch vụ quảng cáo và tiếp thị
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Mô tả: Ucreative là đơn vị thiết kế phần mềm, dịch vụ quảng cáo, tiếp thị trên facebook.
  • Website: http://ucreativemarketing.com/