< Back to Code

Hướng dẫn upload file lên server FTP bằng Curl

Để việc giao tiếp giữa 2 server được thuận tiện, thì chúng ta có thể CURL trực tiếp từ server A sang server B mà không cần phải download file về máy tính trung gian

Cú pháp Curl upload cơ bản

curl -T filename.zip ftp://username:[email protected]/dir/path/remote-file

Giải thích

Curl: câu lệnh

-T: upload

Filename.zip: có thể dùng ví dụ /home/domain.com/public_html/filename.zip

ftp:// username khởi tạo; password khởi tạo @ server ip

 

Ví dụ transfer 2 file trên cyberpanel:

Server A: cầu trúc folder của cyberpanel là /home/domainA.com/public_html/filename.zip

Server B: tạo FTP account, ví dụ: user: admin_webB  – pass: pass_webB – ip: 123.456.789.10

Cú pháp

curl -T /home/domainA.com/public_html/filename.zi ftp://admin_webB:[email protected]

vi

© Copyright by JAYbranding – All rights reserved.

We would like to advise you in more detail.
Please enter information to receive a consultation