< Back to Code

How to add thousand separator to input field

Demo code

				
					<input class="inputClasssample">

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

<script>

$( document ).ready(function() {
  
  inputfield = $(".inputClasssample");
    var n = parseInt(inputfield.val().replace(/\D/g,''),10);
  inputfield.val(n.toLocaleString());
  
inputfield.on('keyup', function(){
  var n = parseInt($(this).val().replace(/\D/g,''),10);
  $(this).val(n.toLocaleString());
});
  
  
});
  

</script>
				
			
en_US

© Copyright by JAYbranding – All rights reserved.

Chúng tôi mong muốn tư vấn chi tiết hơn cho quý khách.
Vui lòng nhập thông tin để nhận tự vấn