< Back to Code

Create Tab content with simple jquery


Content 1
Content 2
Content 3
				
					<button class="btn1">1</button>
<button class="btn2">2</button>
<button class="btn3">3</button>
<hr>
<div class="content content1">Content 1</div>
<div class="content content2">Content 2</div>

<div class="content content3">Content 3</div> <script type="litespeed/javascript">$(document).ready(function(){$(".content").hide();$(".btn1").on("click",function(){$(".content").hide();$(".content1").fadeIn()});$(".btn2").on("click",function(){$(".content").hide();$(".content2").fadeIn()});$(".btn3").on("click",function(){$(".content").hide();$(".content3").fadeIn()})})</script>
				
			
en_US

© Copyright by JAYbranding – All rights reserved.

Chúng tôi mong muốn tư vấn chi tiết hơn cho quý khách.
Vui lòng nhập thông tin để nhận tự vấn