< Back to Code

Customize transition object animation css

				
					<div class="circle circle1"></div>
<div class="circle circle2"></div>
<div class="circle circle3"></div>
<div class="circle circle4"></div>
<style>
  .circle1{
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: #937DC2 ;
   position: relative;
   border-radius: 50%;
animation-timing-function: linear!important;

  }
  
  .circle2{
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: #C689C6 ;
  position: relative;
  border-radius: 50%;
  animation-timing-function: ease!important;

  }
  .circle3{
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: #FFABE1 ;
   position: relative;
   border-radius: 50%;
   animation-timing-function: ease-in!important;
  }
  .circle4{
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: #FFE6F7 ;
  position: relative;
  border-radius: 50%;
   animation-timing-function: ease-in-out!important;
  } 
  
  .circle {
  animation: mymove 5s infinite;
}

@keyframes mymove {
 0% {left: 0;}
 50% {left: 100%;}
 100% {left: 0;}
}
</style>
				
			
				
					<div class="circle-another a-circle1"></div>
<div class="circle-another a-circle2"></div>
<div class="circle-another a-circle3"></div>
<div class="circle-another a-circle4"></div>
<style>
  .a-circle1{
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: #937DC2 ;
   position: absolute;
   border-radius: 50%;
   animation-delay: 1s!important;


  }
  
  .a-circle2{
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: #C689C6 ;
  position: absolute;
  border-radius: 50%;
  animation-delay: 1.5s!important;


  }
  .a-circle3{
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: #FFABE1 ;
  position: absolute;
  border-radius: 50%;
  animation-delay: 1.2s!important;

  }
  .a-circle4{
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: #FFE6F7 ;
   position: absolute;
  border-radius: 50%;
  animation-delay: 0.52s!important;

  } 
  
  .circle-another {
  animation: mymove-another 5s infinite;
}

@keyframes mymove-another {
 0% {scale: 1;}
 50% {scale: 1.5;opacity:0;}
 100% {scale: 1;}
}
</style>
				
			
				
					<div class="circle03 circle031"></div>
<div class="circle03 circle032"></div>
<div class="circle03 circle033"></div>
<div class="circle03 circle034"></div>
<style>
  .circle031{

  background-color: #937DC2 ;
   border-radius: 50%;
   animation-delay: 0.7s!important;


  }
  
  .circle032{

  background-color: #C689C6 ;
  border-radius: 50%;
   animation-delay: 0.4s!important;


  }
  .circle033{

  background-color: #FFABE1 ;
   border-radius: 50%;
   animation-delay: 0.8s!important;

  }
  .circle034{

  background-color: #FFE6F7 ;
  border-radius: 50%;
   animation-delay: 0.9s!important;

  } 
  
  .circle03 {
  animation: mymovenew 2s infinite;
  width: 10px;
  height: 10px;
  display: inline-block;
}

@keyframes mymovenew {
 0% {transform: translateY(0px);}
 50% {transform: translateY(-15px);}
 100% {transform: translateY(0px);}
}
</style>
				
			
				
					<div class="bubble"></div>
<style>
.bubble{ width: 300px;
 height: 300px;
 border-radius: 50%;
 box-shadow:
  0 0 20px #fff,
  -20px 0 80px #f0f,
  20px 0 80px #0ff,
  inset 0 0 50px #fff,
  inset 50px 0 80px #f0f,
  inset -50px 0 80px #0ff,
  inset 50px 0 300px #f0f,
  inset -50px 0 300px #0ff;
 animation: pulsate 6s linear infinite;
}

@keyframes pulsate {
 50% {
  box-shadow:
   0 0 20px #fff,
   20px 0 80px #f0f,
   -20px 0 80px #0ff,
   inset 0 0 50px #fff,
   inset -50px 0 80px #f0f,
   inset 50px 0 80px #0ff,
   inset -50px 0 300px #f0f,
   inset 50px 0 300px #0ff;
 }
}
</style>
				
			
en_US

© Copyright by JAYbranding – All rights reserved.

Chúng tôi mong muốn tư vấn chi tiết hơn cho quý khách.
Vui lòng nhập thông tin để nhận tự vấn