file htaccess tiêu chuẩn cho wordpress

Chia sẻ bài viết

File `.htaccess` là một tập tin cấu hình cho máy chủ web Apache. Trong trường hợp của WordPress, file này thường được sử dụng để cấu hình các quy tắc tái định tuyến (rewrite rules) để quản lý các URL và cải thiện SEO. Dưới đây là một mẫu `.htaccess` tiêu chuẩn cho WordPress cùng với giải thích cho từng phần:

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

 

1. `# BEGIN WordPress` và `# END WordPress`: Đây là các thẻ bắt đầu và kết thúc của cấu hình WordPress trong file `.htaccess`. Các thay đổi bạn thực hiện giữa đây sẽ được WordPress tự động thêm hoặc xóa khi bạn cập nhật cài đặt Permalink qua trang quản trị WordPress.

2. `<IfModule mod_rewrite.c>` và `</IfModule>`: Đây là điều kiện để kiểm tra xem module `mod_rewrite` có được kích hoạt trên máy chủ hay không. Các quy tắc tái định tuyến cần sử dụng module này, vì vậy nếu nó không được kích hoạt, các quy tắc sẽ không có hiệu lực.

3. `RewriteEngine On`: Kích hoạt module tái định tuyến (rewrite module). Nếu module này không được kích hoạt, các quy tắc tái định tuyến sẽ không có tác dụng.

4. `RewriteBase /`: Xác định đường dẫn cơ sở cho các quy tắc tái định tuyến. Trong trường hợp này, nó là thư mục gốc của trang web.

5. `RewriteRule ^index\.php$ – [L]`: Nếu URL chứa `index.php`, nó sẽ không được chuyển hướng và quy tắc sẽ dừng lại (`[L]`).

6. `RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f` và `RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d`: Kiểm tra nếu không phải là một tệp tin (`!-f`) hoặc thư mục (`!-d`). Nếu là tệp tin hoặc thư mục tồn tại, quy tắc tái định tuyến sẽ không được áp dụng.

7. `RewriteRule . /index.php [L]`: Nếu URL không trỏ đến một tệp tin hoặc thư mục tồn tại, nó sẽ chuyển hướng tất cả các yêu cầu đến `index.php` để xử lý bởi WordPress.

Lưu ý rằng việc sửa đổi `.htaccess` có thể ảnh hưởng đến hoạt động của trang web, nên hãy đảm bảo bạn đã sao lưu trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Dự Án Tiêu Biểu

X-Men

Website X-men – uy lực và bứt phá Hẳn cái tên X-men không còn là cái tên quá xa lạ

dolav.vn

Website DOLAV Vietnam Dolav là nhà cung cấp toàn cầu, đi đầu về các giải pháp lưu trữ và xử

Dr. Nguyen Giap

www.drnguyengiap.com BS. TRẦN NGUYÊN GIÁP Bác sĩ Trần Nguyên Giáp tốt nghiệp ngành Bác sĩ đa khoa tại Đại học

en_US

© Copyright by JAYbranding – All rights reserved.

Chúng tôi mong muốn tư vấn chi tiết hơn cho quý khách.
Vui lòng nhập thông tin để nhận tự vấn