5 things you need to know & Business Film Making Model

Making corporate videos is an important tool to introduce your brand and products to customers. It is an effective communication medium because video can present more information than images and text. With an increasingly competitive economy, businesses need to find ways to reach their customers and keep them interested in their products and services. Therefore, making corporate films becomes a method to help businesses contribute to marketing strategies.

1. Benefits of making corporate films

• Help businesses introduce their brands and products easily and effectively.
• Make a positive impression and influence on customers.
• Improve SEO and increase the reach of businesses to customers on social networks.
• Increase customer conversion rate and increase sales.

2. Steps to make corporate movies:

• Making ideas and scripts: this is the most important step in making corporate movies, businesses need to determine the message they want to convey, target customers and advertising plans.
• Prepare the location and equipment: businesses need to prepare the right location and equipment to make the advertisement, from the background, lighting to the camera and assembly software.
• Filming and assembling: filming is the step of implementing an idea with a prepared script, then assembling it to form a complete product.
• Publishing and promoting: after the product is completed, the business needs to post it on social media channels, websites or other services to promote its products to customers.

advertising film company
post-production advertising film company

3. Important factors for successful corporate film making:

Reasonable investment: businesses need to invest enough to create high-quality products that meet customer requirements. This is an important factor to help the product attract and keep the attention of customers.
• Attractive content: the content of the film needs to be attractive, unique and suitable for the target audience. Good content will help your products stand out and attract a lot of attention from customers.
• Image and sound quality: your product needs to have good picture and sound quality to attract customers and keep their attention. Businesses need to ensure that their products are of high quality to make an impression on customers.
• Professionalism: corporate filmmaking needs to be done by experienced professionals in the field of film production. This ensures that your products will be of high quality and meet customer requirements.
• Product distribution: after the product is completed, businesses need to bring their products to customers effectively. Promoting products on social media channels, websites or other services will help businesses attract more customers.

corporate advertising photography

Các Mô Tuýp Video doanh nghiệp phổ biến tại thị trường Việt Nam

Do yếu tố đặc thù chung của việc làm phim doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là một mô tuýp dựng kịch bản làm phim doanh nghiệp phổ biến

Preamble

Gây ấn tượng bằng logo của nhãn hàng thương hiệu xuất hiện trang trọng hiệu ứng và âm thanh đẹp

Đại cảnh kinh tế

Kinh tế vĩ mô minh họa bằng hình ảnh trái đất, địa cầu hay flycam thành phố, cụm khu công nghiệp của khách hàng

Lịch sử hoặc nguồn gốc hình thành

Lịch sử doanh nghiệp kể lại dưới dạng hình ảnh hay timeline, milestone của doanh nghiệp

Dịch vụ đang đề xuất

Chi tiết về các khâu dịch vụ đang đề xuất của khách hàng ví dụ logistics, nhà máy cao su có khâu nào, những thông tin liên quan về dịch vụ khách hàng đang có

Phỏng vấn người phụ trách hoặc giám đốc

Quan điểm và định hướng phát triển của người đứng đầu doanh nghiệp

Giải quyết vấn đề và nhấn mạnh tăng trưởng

Công ty đã giải quyết vấn đề gì cho thị trường, và đã tăng trưởng team từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Tệp Khách hàng tăng trưởng thế nào

Kết video với khơi gợi tiềm năng và lặp lại logo

Kết thúc gần tương tự như mở đầu với khơi gợi tiềm năng bằng đại cảnh và kết thúc bằng logo

ví dụ video tham khảo

Conclusion

In summary, In today's business, corporate filmmaking has become an important tool to help businesses reach customers easily and effectively. If done properly, your film production can help enhance your brand and increase sales. To do that, businesses need to invest enough resources to create high-quality products, ensure good content and images, and effectively promote products to customers.


Posted

print

by

Comments

Your comment